Historie Šlapanického ochotnického divadla (ŠOD)


Písemné záznamy z roku 1862 uvádějí první zprávy o divadelní činnosti ve Šlapanicích. Zpráva o místním lidovém divadle však neobsahuje zcela žádné identifikační údaje (název hry, místo a přesné datum představení, osoby). Autor zápisu pocházejícího z archivního spisu „Obecní účty z roku 1862“ pouze konstatuje, že: …výtěžek z divadla ve výši 7 zl. 80 kr. připadl na stavbu školy. Proto se následující text „historie“ věnuje již podrobnějším a ověřitelným archivním záznamům zaměřeným především na aktivity sokolského divadla, jako předchůdce současně existujícího Šlapanického ochotnické divadla (ŠOD).

Vznik sokolské jednoty ve Šlapanicích je historicky dokladován v roce 1892 do hostince p. Webra na Velkém náměstí (nyní budova orlovny na Masarykově náměstí). Po přechodu tělocvičné jednoty od Webrů do hostince p. Ferdinanda Císaře na Nádražní ulici č. p. 366 (budova dřívější restaurace TRIO, kde je umístěná pamětní deska) v roce 1893 si její členstvo postupně vytvářelo příznivější podmínky nejen pro činnost tělocvičnou, ale i osvětovou a zábavní, a také pro práci divadelní. O tom svědčí první zmínka o realizaci divadelní hry (její název se nedochoval) dne 26. prosince 1893. I když se v historických záznamech nehovoří přímo o divadelním odboru, lze považovat rok 1893 za počátek činnosti sokolského ochotnického divadla ve Šlapanicích.

Rok před vznikem sokolské jednoty, tj. v roce 1891 byla založena ve Šlapanicích divadelní a pěvecko-hudební jednota Kosmák, která se divadelní činnosti věnovala souběžně a zpočátku aktivněji než sokolští divadelníci. Průběžně se obě jednoty v divadelní činnosti doplňovaly. O čemž svědčí například spolupráce na uvedení hry bratří Mrštíků MARYŠA v roce 1894 jako první premiéry této hry na Moravě (díky šlapanickým rodákům Antonínovi a Aloisi Kalvodovým, kteří se s bratry Mrštíkovými přátelili) při příležitosti odevzdání sokolského praporu šlapanické jednotě. Za zmínku ještě stojí, že v období let 1894 – 1910 působila v osvětové a divadelní činnosti také Občanská beseda Svatopluk a po roce 1908 začalo s ochotnickou činností také místní sdružení venkovské omladiny, a už na vlastním jevišti v Dělnickém domě na Brněnské ulici začal hrát divadlo v roce 1913 dramatický odbor Dělnické tělovýchovné jednoty. Pozadu s ochotnickou činností nezůstal ani divadelní soubor tělocvičného spolku Orel. Začalo století, které bylo ochotnickému divadlu doslova zaslíbené.

Významným mezníkem v činnosti divadelního odboru Sokola byl rok 1908, kdy došlo ke spojení s  jednotou Kosmák s následnou realizací celé řady tehdy aktuálních divadelních her. Obě jednoty spojovalo úsilí vybudovat ve Šlapanicích společný spolkový dům s jevištěm a sálem sloužícím jak tělovýchově, tak divadlu. Vyvrcholením této společné snahy bylo v roce 1921 dokončení stavby budovy sokolovny na Nádražní ulici (tělocvična 20 x 17 m, jeviště s využitelnou plochou 7x7 m a hlediště pro 400 sedících diváků) s triptychem „Život lidský“ na portálu jeviště od akademického malíře Aloise Kalvody.

Díky prostorovým možnostem a zájmu mladých členů Sokola docházelo postupně ke stále větší aktivizaci činnosti sokolských ochotníků na úkor činnosti divadelní a pěvecko-hudební jednoty Kosmák tak, že v roce 1932 jednota Kosmák zanikla. Došlo ke spojení starších členů této jednoty s mladými divadelníky Sokola v jeden Divadelní odbor TJ Sokol Šlapanice. Při této příležitosti stojí za zaznamenání skutečnost, že sokolští divadelníci provozovali také na tu dobu takřka profesionální loutkové divadlo.

Průběh období po roce 1945 přinášel i do činnosti ochotnického divadla ve Šlapanicích některé zaznamenání vhodné organizační prvky spočívající například v tom, že: v letech 1952-1953 byla TJ Sokol přejmenována na TJ Sokol Dehtochema Šlapanice, v letech 1954-1956 pak na TATRAN Šlapanice. Od roku 1957 do roku 1995 působil Divadelní odbor opět jako součást TJ Sokol Šlapanice. V roce 1996 se ochotníci osamostatnili jako spolek pod současným názvem Šlapanické ochotnické divadlo. Od roku 1945 do roku 2019 bylo realizováno 156 premiér, přes 150 kulturních akcí, Večerů při cimbále, Večerů pro sportovce, Večerů poezie, programů k MDŽ, divadelních představení pro školní mládež atd.

Významným obdobím nejenom v činnosti divadelního odboru, ale i v činnosti celé TJ Sokol Šlapanice byly roky 1982 – 1983, kdy z iniciativy Divadelního odboru byla realizována zásadní investiční akce za dosavadní existence TJ Sokol: rekonstrukce elektroinstalace celé budovy sokolovny, modernizace jevištní techniky včetně provaziště, světelného a zvukového parku, portálu jeviště, zázemí souboru, ošetření velmi poničeného triptychu A. Kalvody a těžké opony (nový námět dizainu opony navrhl a zdarma zrealizoval akademickým malíř Zdeněk Dvořáček) a rekonstrukci časem zdevastovaných loutek (zajišťoval Jiří Přichystal a sestry Antošovy). Bez nadsázky lze napsat, že bez této akce by byl na dlouhá léta zastaven veškerý provoz budovy sokolovny.

Finanční rozsah stavby byl cca 500.000 Kč a na jeho krytí se podílelo: ČSTV částkou 350.000 Kč, Sigma Slatina, k. p. 30.000 Kč, Cihelny G. Klimenta 40.000 Kč, JZD Pokrok Šlapanice 30.000 Kč, Brněnské papírny 10.000 Kč, veřejná sbírka mezi členy TJ Sokol a občany 28.000 Kč. Členové DO TJ Sokol a jeho příznivci přispěli k rekonstrukci odpracováním přes 6.000 brigádnickými hodin. Odborně rekonstrukci jeviště zajišťoval podnik „Divadelní technika Újezd“ pod vedením šlapanického občana Josefa Pospíšila.

V tomtéž období probíhala rekonstrukce budovy a jevištní techniky Národního divadla v Praze a šlapaničtí ochotníci „vyhlásili“ pražským divadelníkům soutěž, kdo bude mít rekonstrukci dříve hotovu, kdo dříve provede slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor. Jak to dopadlo? NAŠI zvítězili o týden a otevřeli slavnostně zrekonstruovanou budovu a jeviště sokolovny dne 22. října 1983 k oslavě 90. výročí vzniku sokolského ochotnického divadla ve Šlapanicích a v rámci celostátního Roku Českého divadla. První premiérou, která byla realizovaná na zrekonstruovaném jevišti, byla pohádka J. K. Tyla Strakonický dudák dne 12. listopadu 1983.

 

Jaroslav Rektořík
ve Šlapanicích 11. 5. 2019

 

 Repertoár Šlapanického ochotnického divadla, z. s. od roku 1945 (aktualizace 10. 7. 2019)

Seznam kulturních akcí pořádaných Šlapanickým ochotnickým divadlem od roku 1945 


Text prezentované historie převzat z publikace KEBRLE, Milan a Jaroslav REKTOŘÍK. Divadelní Šlapanice: 1893-1983. Šlapanice, 1983.

 

 

 

Přílohy ke článku zveřejněném ve Šlapanickém zpravodaji 06/2019: 

 

Program a fotografie z inscenace Strakonický dudák (1983) 

Brigádnické hodiny odpracované od 1. 6. 1982 do 1. 10. 1983 na rekonstrukci elektroinstalace budovy a jeviště SOKOLOVNY Šlapanice členy Divadelního oboru TJ Sokol Šlapanice a přátel divadla 

 Vyznamenaní k 90. výročí do TJ Sokol a za zásluhy na rekonstrukci jeviště udělena v roce 1983

Dopis - Organizace půjček na rekonstrukci Sokolovny Šlapanice (opis)